Skip to content

Kurs: Grundläggande brandutbildning

Denna utbildning är både teoretisk och praktisk och ger deltagarna kunskap om släckmetoder och brandförebyggande åtgärder. 

  • Brandkunskap – allmänt om brandorsaker och brandförlopp.
  • Förebyggande brandskydd – regler och rutiner för att minska risken för brand.
  • Åtgärder vid brand – intern organisation på er arbetsplats.
  • Utrymningssäkerhet.
  • Släckutrustning, dess funktion och handhavande.
  • Praktisk övning med handbrandsläckare och brandfilt

Efter genomgången utbildning skall du ha grundläggande kunskap i förebyggande brandskydd och hur du skyddar dig själv och egendom vid tillbud.

Utbildningen vänder sig till samtliga anställda inom såväl företag, industri, handel och institutioner som kommunal
och statlig verksamhet.

3,5 timmar