Skip to content

X ABCDE / X ABC

  Överblicka
  Bedöm situationen, läget, skaffa dig en överblick och vad har hänt. Försäkra dig om att platsen är säker att vistas på innan du börjar hjälpa personen/personerna. Vid brand, risk att bli påkörd, rasrisk – flytta personen till säker plats.

  Kalla på hjälp
  Larma 112, tala om vad som hänt, var ni är och hur många som är drabbade.

  Organisera på olycksplatsen
  Prioritera de drabbade enligt S-XABCDE/XABC. Det är en metod för att underlätta din bedömning över vilka åtgärder som behövs och i vilken ordning de ska utföras (se faktaruta nedan). Tänk på säkerheten på plats, din egna och den drabbades säkerhet, S (säkerhet). Börja med bokstaven X katastrof blödning, därefter fortsätt kontrollera övriga bokstäver. Har personen svårighet att hålla en öppen luftväg kan du inte gå vidare till nästa bokstav. I inledningsskedet är det viktigt att snabbt bilda sig en uppfattning om helheten. Personens tillstånd kan förändras vilket gör att du kan behöva gå tillbaka till föregående bokstav.


  Vid sjukdomsfall eller olycksfall bör du ställa frågorna
  ”vad har hänt”,
  ”vad har personen för sjukdomar och mediciner”.
  Detta kan vägleda dig till vilka åtgärder/behandlingar du ska vidta. Detta kan du använda till alla sjukdomar och olycksfall.

  X ABCDE, där X står Extrema blödningar samt även hjärtstopp påbörjas omgående.
  För mer kunskap hänvisas till boken “AMLS Advanced Medical Life Support”

  X – Katastrof blödning

  Titta efter massiva blödningar som stoppas omgående med tryckförband alternativt avsnörande förband.  

  A – Airway and spine control

  (öppen luftväg samt manuell stabilisering av nacken)
  Undersök Se, Lyssna, Känn om personen andas. Titta och lyssna efter luftvägshinder. Skapa en öppen luftväg.

  Vid misstanke om nackryggskada – fixera huvudet med dina händer.

  B – Breathing

  (Andning)
  Undersök om andningen är normal (snabb, ytlig, långsam, djup, rosslig). Om personen är vaken underlätta andningen genom att sätta personen upp (hjärtläge) knäpp upp kläder, halsduk, slips, öppna fönstret. Vid medvetslöshet med normal andning – lägg personen i stabilt sidoläge.
  Finns det misstanke om nackryggskada – låt personen ligga kvar på rygg och stabilisera nacken med dina händer.

  C – Cirkulation

  (Cirkulation)
  Stoppa blödningar, förebygg cirkulationssvikt. Vid olycksfall med slag/blödningar mot kroppen ska personen ligga plant.
  Extrema blödningar ska stoppas direkt.
  Högläge – höj benen ovanför hjärthöjd vid sjukdomsfall eller svimning.

  D – Disability

  (oförmåga, medvetandenivå, känselbortfall).
  Medvetandegrad (är personen vaken eller medvetslös). Känselbortfall, finns känsel i fötter/ben. Nedsatt rörelseförmåga, ex: benbrott, nackryggskada.

  E – Expose and protect from environment

  (Exponeras och skydd mot omgivningen, helkroppsundersökning).
  Undersök från huvud till tå för att finna andra skador. Skydda personen mot kyla alternativt värme.

  En förenklad version av X ABCDE

  (Blödning kommer tidigare i denna version) 

  X – Katastrof blödning

  Titta efter massiva blödningar som stoppas omgående med tryckförband alternativt avsnörande förband.  

  A – Andning

  (öppen luftväg samt manuell stabilisering av nacken & Andning)
  Undersök Se, Lyssna, Känn om personen andas. Titta och lyssna efter luftvägshinder. Skapa en öppen luftväg. Undersök om andningen är normal (snabb, ytlig, långsam, djup, rosslig). Om personen är vaken underlätta andningen genom att sätta personen upp (hjärtläge) knäpp upp kläder, halsduk, slips, öppna fönstret. Vid medvetslöshet med normal andning – lägg personen i stabilt sidoläge.
  Finns det misstanke om nackryggskada – låt personen ligga kvar på rygg och stabilisera nacken med dina händer.

  B- Blödning

  Stoppa blödningar med direkt tryck på skadan/lägg tryckförband. En extrem blödning ska stoppas omgående.

  C- Cirkulation

  Förebygg cirkulationssvikt genom att stoppa blödningar, lägg förband, öppna sår, förhindra nedkylning. Gör även en helkroppsundersökning för att hitta skador.

  Viktig information

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.