luftvägsstopp

Totalt luftvägsstopp och nya oprövade produkter

Det Svenska HLR-registret får årligen ca 100 rapporter om kvävningar, en majoritet av dessa rör luftvägsstopp. (1) Detta omfattar ca 2% av samtliga hjärtstoppsfall och tidig identifiering och rätt behandling av tillståndet är därför viktigt.

Minst lika viktigt är att inte förväxla tillståndet med svimning, hjärtinfarkt, kramper eller andra tillstånd som kan orsaka andningsbesvär eller medvetandeförlust. Beakta! Ett totalt luftvägsstopp inträffar oftast i samband med matintag hos äldre, när barn leker och efter överdos av alkohol och/eller droger samt hos de med försämrade svalgreflexer (stroke, Parkinson) dessa drabbas också oftare än andra, (2,3)

I samband med totalt luftvägsstopp har fallrapporter visat att ryggslag, buktryck och bröstkompressioner är effektiva behandlingar. (4) I ca 50% av fallen löses dock inte luftvägshindret med enbart en av dessa tekniker,(5) utan sannolikheten för att lyckas ökar med att kombinera ryggslag, buktryck och bröstkompressioner. (4) Det Europeiska (ERC) och det Svenska HLR rådet rekommenderar därför i enlighet med vetenskaplig evidens, att kombinationer med ryggslag, buktryck och bröstkompressioner skall användas vid totalt luftvägsstopp. (2) En nyligen reviderad (oktober 2016) handlingsplan med dessa tekniker är framtagen och inkluderas i utbildningsprogrammen för Vuxen-HLR med hjärtstartare samt Barn-HLR för allmänheten.

Vi vill med detta blogginlägg påminna om att dessa åtgärder är grunden i all behandling vid luftvägsstopp och samtidigt varna då nya produkter har lanserats som säger sig kunna lösa problematiken med totala luftvägsstopp; Dechoker samt LifeVac. Det finns inga publicerade kontrollerade studier, genomförda på människor, som visar att sådana utrustningar har en positiv effekt vid luftvägsstopp. I fallet med Dechoker återfinns ett dokument från en enkät utan referenser. (6) För Lifevac finns endast en publicerad kommentar. (7) Produkten har där prövats på en (1) avliden person. Baserat på dessa ovetenskapliga data dras den i vår mening felaktiga slutsatsen att denna produkt bör spridas och användas kliniskt.

Bildresultat för DechokerBildresultat för LifeVac

Vi rekommenderar att INTE köpa dessa produkter innan mer studier har genomförts.
Du kan inte köpa Dechoker eller LifeVac hos Savelife

Varken ERC eller Svenska HLR rådet kan därför rekommendera någon av dessa produkter då de helt saknar vetenskapligt stöd samt att det är vår bestämda uppfattning att de istället kan innebära en risk och försena åtgärder som vi vet kan göra nytta. Riktlinjer om HLR ska baseras på forskning med hög kvalitet där resultaten kan upprepas i nya studier. (2) I samband med totalt luftvägsstopp med livshotande syrebrist kan den tidsfördröjning som introduceras vid användning av ovanstående produkter tvärtom leda till svåra hjärnskador och död.

 

För Svenska HLR rådet

 

Henrik Wagner, MD, PhD

Jan Gelberg, MD

Andreas Claesson, RN, PhD.

 

Referenser:

 

  1. Herlitz J. Svenska HLR registret årsrapport 2017. Tillgänglig via hlr.nu
  2. Perkins GD, Handley AJ, Koster RW, Castrén M, Smyth MA, Olasveengen T, Monsieurs KG, Raffay V, Gräsner JT, Wenzel V, Ristagno G, Soar J; Adult basic life support and automated external defibrillation section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 2. Adult basic life support and automated external defibrillation. Resuscitation. 2015 Oct;95:81-99.
  3. Wong SC, Tariq SM. Cardiac arrest following foreign-body aspiration. Respir Care 2011;56:527–9.
  4. Proceedings of the 2005 international consensus on cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care science with treatment recommendations. Resuscitation 2005;67:157–341.
  5. Redding JS. The choking controversy: critique of evidence on the Heimlich maneuver. Crit Care Med 1979;7:475–9.
  6. Dechoker clinical data document February 2017: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0852/1468/files/Clinical_47817b71-d0b2-4916-8446-a549ae2c5c50.pdf?15898932315925775175
  7. Juliano M, Domingo R, Mooney MS, Trupiano A. Assessment of the LifeVac, an anti-choking device, on a human cadaver with complete airway obstruction. Am J Emerg Med. 2016 Aug;34(8):1673-4.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email